JDA กับไฟฟ้าภาคใต้

0
297

หลายจังหวัดในภาคใต้ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อยข้างสูง ทั้งเรื่องอุตสาหกรรมหนักและการท่องเที่ยว แต่ในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่พื้นที่ภาคใต้ กำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการขาดแคลนไฟฟ้าในอนาคต และส่วนหนึ่งก็ยังต้องพึ่งการนำเข้าก๊าซจากประเทศเพื่อนบ้าน และในกรณีที่แหล่งผลิต JDA ไม่สามารถส่งก๊าซได้ (แหล่งปิโตรเลียมไทย-มาเลเซีย เขตเศรษฐกิจจำเพาะบนพื้นที่ทับซ้อน 7,250 ตารางกิโลเมตร) ที่เกิดขึ้นช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะนำไปเป็นบทเรียนและหาทางออกจากการณีไฟฟ้าขาดในภาคใต้ได้อย่างไรบ้าง

ติดตามอ่านได้ที่นี่ : https://goo.gl/hqrCvf

ที่มา : Day in a Life : JDA กับไฟฟ้าภาคใต้

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บทความโดย : ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/688505381359473