นี่คือหนึ่งในแนวทางปฏิรูปพลังงานของ ERS “ปฎิรูประบบขนส่งมวลชน ระบบรางและระบบผังเมือง รวมทั้งการบูรณาการระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้พลังงานในสาขาขนส่งมีประสิทธิภาพและมีลดต้นทุนพลังงานของประเทศในระยะยาว” (เอกสาร แนวทางปฏิรูปเพื่อความยั่งยืน, 10 กันยายน 2557)

0
570

Q : ระบบขนส่งสาธารณะ ช่วยทำให้มันดีเสียก่อน!

A : เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า รัฐต้องปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ ให้สะดวกสบายกว่านี้ เพราะประหยัดพลังงานกว่า การใช้รถยนต์ส่วนตัว และช่วยลดมลพิษ ให้ประชาชนทุกคน