เอทานอลไทยมาจากไหน?

0
162

ในประเทศไทยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอลคือ กากน้ำตาล มันสำปะหลัง และน้ำอ้อย เมื่อผสมกับน้ำมันเบนซิน จะกลายเป็นแก๊สโซฮอลล์

เอทานอล (Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) เป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดกว่าเชื้อเพลิงปิโตรเลียม เอทานอลผลิตได้จากวัตถุดิบทางการเกษตร สามารถนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินเพื่อใช้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ หรือใช้เดี่ยวๆ เป็นเชื้อเพลิงได้เช่นกัน

หากไม่ใช่วัตถุดิบประเภทน้ำตาลจะต้องนำมาเข้ากระบวนการย่อยสลายด้วยเอนไซม์เพื่อให้แปรสภาพเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวก่อน จากนั้นจึงนำไปหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสมกับวัตถุดิบและกลั่นออกมา แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการแยกน้ำให้ได้เอทานอลบริสุทธิ์

โรงงานผลิตเอทานอลในไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต่อยอดมาจากธุรกิจเดิมที่เกี่ยวเนื่องกัน นับเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้วัตถุดิบทางการเกษตรได้ดีอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในอดีตเมื่อเริ่มมีแก๊สโซฮอล์ ราคาเอทานอลถูกกำหนดให้อ้างอิงราคาตลาดโลก และถูกกว่าราคาน้ำมัน แต่ต่อมาจนปัจจุบันราคาเอทานอลบ้านเรากำหนดให้อิงต้นทุนและแพงกว่าราคาตลาดโลก รัฐควรปรับปรุงโครงสร้างให้ราคาเอทานอลแข่งขันได้มากกว่านี้ รวมถึงต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ

นอกจากนี้ ไทยยังมีการนำเข้าเอทานอลคุณภาพสูง เพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น การผลิตยาและเวชภัณฑ์ สี ฯลฯ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน สวทช. มีโครงการที่จะพัฒนา “เทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery)” ที่นำเอาผลิตผลทางการเกษตรมา ผ่านกระบวนการทางเคมีชีวภาพ เป็นชีวเคมีภัณฑ์ (Biochemicals) ที่สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์ที่มาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึงวัตถุเจือปนในอาหาร (Food additives) และสารออกฤทธิ์ (Functional ingredients) ที่มีมูลค่าสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและโภชนเภสัชภัณฑ์ (Nutraceuticals) อีกด้วย
#6ปีERS #ERSFellowship #เข้าใจเพื่อไปต่อ #เอทานอลไทย

ที่มา
– สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย http://www.thai-ethanol.com/
– กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน https://www.dede.go.th/more_news.php?cid=81&filename=index
– ข่าว สวทช. นำร่องตั้งโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ใน EECi https://www.thereporter.asia/th/2020/07/09/nstda-eeci/

แสดงความคิดเห็นได้ที่: https://web.facebook.com/ERSFellowship/photos/a.299602063583142/1393103530899651