Blockchain ในธุรกิจไฟฟ้า

0
913

ทดลองใช้ Blockchain ในธุรกิจพลังงานของไทย

ในปัจจุบัน ได้มีการใช้ Blockchain Technology* มาทดสอบในอุตสาหกรรมไฟฟ้าในรูปแบบโครงสร้างตลาดไฟฟ้าหรือ Peer-to-Peer Energy Trading Platform โดยแพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้ผู้ใช้ไฟและผู้ผลิตไฟในพื้นที่อุตสาหกรรมสามารถซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันได้ด้วยเทคโนยีบล็อกเชน ซึ่งช่วยให้การซื้อขายไฟฟ้าและตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าทำได้โดยไม่ต้องผ่านคนกลางอย่าง กฟน. หรือ กฟภ. ทั้งนี้ในประเทศไทยได้มีการสนับสนุนโดย กกพ. ให้ภาคเอกชนดำเนินโครงการทดลอง และล่าสุด WHA-UP ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ประกาศจะดำเนินการร่วมกันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และจะนำผลการทดสอบยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ERC Sandbox กกพ. ต่อไป

*หมายเหตุ เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) คือ การเก็บข้อมูลแบบหนึ่ง โดยไม่ต้องพึ่งพาคนกลางมาคอยทำหน้าที่ประสานงาน แต่เป็นการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ (machine-to-machine) ด้วยกัน เพื่อยืนยันการแก้ไขข้อมูลต่างๆ การทำงานของ Blockchain เป็นในลักษณะการแชร์ข้อมูลร่วมกัน ดังนั้นเมื่อมีการแก้ไขข้อมูลหนึ่งครั้ง ทุกเครื่องที่มีสำเนาของข้อมูลจะบันทึกการแก้ไขทั้งหมดไว้ และมีเวลาลงไว้เป็นตราประทับ และทุกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะต้องได้รับการยืนยันจากเครือข่ายส่วนมากก่อน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นถึงจะเกิดขึ้นจริง กลไกเช่นนี้ทำให้ Blockchain เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบได้โดยละเอียดและมีความปลอดภัยสูง

ℹ️ ที่มา https://www.posttoday.com/pr/612391
ℹ️ อ่านเพิ่มเติม Blockchain ในธุรกิจพลังงาน https://bit.ly/3olkfsv

#ERSFellowship #เข้าใจเพื่อไปต่อ #Blockchain

แสดงความคิดเห็นได้ที่:https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/1474323732777630