ERS คือใคร

ERS ก่อตั้งเมื่อ 12 พฤษภาคม 2014 เป็นกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวพันกับสาขาพลังงานหรือการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นเวลายาวนาน รวมตัวกันโดยอิสระเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้และข้อเท็จจริงด้านพลังงาน และส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปพลังงานอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางที่สำคัญ ได้แก่
1. ขจัด คอร์รัปชั่น สร้างธรรมาภิบาล และประสิทธิภาพในการบริหารพลังงาน
2. ลด ความเหลื่อมล้ำในสังคมและให้ความเป็นธรรมผู้ใช้ทุกกลุ่ม
3. สร้าง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความมั่นคงในการจัดหา
4. พัฒนา พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เกิดและดำรงอยู่ได้จริง