ERS คือใคร

ERS ก่อตั้งเมื่อ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวพันกับสาขาพลังงานหรือการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นเวลายาวนาน รวมตัวกันโดยอิสระเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้และข้อเท็จจริงด้านพลังงาน และส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปพลังงานอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางที่สำคัญ ได้แก่
1. ขจัด คอร์รัปชั่น สร้างธรรมาภิบาล และประสิทธิภาพในการบริหารพลังงาน
2. ลด ความเหลื่อมล้ำในสังคมและให้ความเป็นธรรมผู้ใช้ทุกกลุ่ม
3. สร้าง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความมั่นคงในการจัดหา
4. พัฒนา พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เกิดและดำรงอยู่ได้จริง

• รู้เรื่องพลังงานไทย เข้าใจจุดยืน ERS..คลิก => facebook.com/watch/ers_video

• ดูภาพแกนนำ ERS ได้ที่ ..คลิก => https://www.ers.or.th/category/activity/

กลุ่ม ERS ได้นำเสนอ "แนวทางปฎิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน" ต่อสาธารณชน เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และได้ปรับปรุงแนวทางเป็นครั้งคราว โดยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ท่านสามารถดาวน์โหลดแนวทาง ERS ฉบับล่าสุดได้ที่นี่

แนวทาง ERS ฉบับก่อน