ERS News

0
320

คุณอานิก อัมระนันทน์ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน (ERS) ร่วมเสวนาเรื่อง มุมมองพลังงานของชาติ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน อาทิ คุณเจน นำชัยศิริ คุณชาญชัย สงวนวงศ์ คุณไกรฤทธิ์ นิลคูหา และคุณสุรงค์ บูลกุล ผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 จัดโดยชมรมวิทยาการพลังงาน “ชวพน.“ ณ อาคารเอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/659625294247482:0